Pradžia
Apie mus
TEIKIAMOS TEISINĖS PASLAUGOS
Taisyklės
Parama
Reklama
Kontaktai
 
PRASTOVOS IR NUOTOLINIO DARBO DOKUMENTAI JAU PATALPINTI TINKLAPYJE

Sutarčių ir susijusių dokumentų pavyzdžiai
Skolų išieškojimo dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų daugiabučiui namui ir bendrijai pavyzdžiai
Personalo ir darbo santykių dokumentų pavyzdžiai
ĮMONIŲ STEIGIMO DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
SUTARČIŲ PARENGIMAS, REVIZIJA, KOREGAVIMAS
TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI
TEISINĖS KONSULTACIJOS
SKOLININKŲ “GĖDOS LENTA“
SKUBUS DOKUMENTŲ DĖL SKOLOS IŠIEŠKOJIMO PARENGIMAS
Paieška


Akcinė bendrovė


STEIGIMAS

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas;
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą;
  • Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
  • Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė nei 150 tūkst. litų; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos;
  • Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo;
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti patvirtinta akcinės bendrovės steigimo ataskaita, išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą, jeigu valdyba sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti bendrovės vadovą;
  • Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai;
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

REGISTRAVIMAS


 Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad akcinę bendrovę registruoti galima.



SUSITARIMAS DĖL TEISIŲ Į PAVADINIMĄ PERLEIDIMOTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATAI SU VALDYBATipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATAI SU VALDYBA (APRIBOTA GEN. DIREKTORIAUS KOMEPETENCIJA)Tipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATAI SU VALDYBA IR STEBĖTOJŲ TARYBATipas: MS Word20 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠASTipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS STEIGĖJŲ SPRENDIMAS-STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLASTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIMO SUTARTISTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIMO ATASKAITATipas: MS Word5 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SPRENDIMAS (VALDYBOS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKO IŠRINKIMAS)Tipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS SPRENDIMAS DĖL DIREKTORIAUS IŠRINKIMOTipas: MS Word10 Eur
  Mokėti per banką
AKCININKŲ SUTARTISTipas: MS Word30 Eur
  Mokėti per banką

©2023 e-juristai.lt Visos teisės saugomos.